Valt språk Svenska (Sweden)
Select language
(0) Summa: 0,00 EUR
Navigera
Hem
Vad är tidegärden?
Cookies

Vad är tidegärden?

Lovsång till Gud när morgonen bryter fram och när kvällen nalkas: Laudes och Vesper är den latinska tidegärdens två "stora" bönegudstjänster. I den svenska reformationskyrkan ville man behålla dem som permanenta inslag i söndagens gudstjänstliv vid sidan av högmässan och skapade de vackra benämningarna ottesång och aftonsång. Men med tiden skiftade dessa gudstjänster karaktär: trots benämningarna uttunnades sånginslagen alltmer, och kvar blev enkla predikogudstjänster med minimal liturgi. I vår tid upplever vi en renässans både för tidegärden som andaktsform och för sången som ett uppskattat inslag i gudstjänstlivet, både att lyssna till och att själv delta i. Med vår utgåva vill vi främja intresset för den klassiska tidegärdens musikaliska utformning som vi sökt anpassa till det svenska språket. Den inrymmer både jublande, rikt konstnärliga melodier och enklare som envar kan delta i, t ex som omkväden mellan partier som utförs av kör eller försångare.

Gud, i dina händer lämnar jag min ande. Orden ur Psaltaren 31:6 gjorde Jesus till sina personliga överlåtelseord i själva dödsögonblicket enligt Luk. 23:46. Tidegärden som andaktsform bygger genomgående på bibelord ur både Gamla och Nya testamentet, med markant tonvikt på Psaltaren. De här orden ingår varje dag i Completoriet, tidegärdens aftonbön. – Den klassiska tidegärden innehöll hela åtta dagliga böner. Vanligt är numera att man nöjer sig med fyra. Då ingår också Middagsbönen. Det är den kortaste av de fyra. I vår utgåva har vi gett den ett lite enklare melodimaterial än övriga tre – lämpligt att starta med för den som är ovan vid gregoriansk sång.

Arthur Adell och Knut Peters, båda präster i Svenska kyrkan, var pionjärerna som på 1920-talet skapade text- och musikutgåvor benämnda Den svenska tidegärden, en kategori som då snarast var helt bortglömd i svenskt gudstjänstliv. Efter deras bortgång övergick utgivaransvaret till det av dem bildade Laurentius Petri Sällskapet (LPS), med undertecknad som huvudansvarig. Efter andra Vatikankonciliet, då de nationella språken blev accepterade som gudstjänstspråk, togs från katolskt håll initiativ till en ekumenisk tidegärdsutgåva till vilken även LPS bidrog, och den utgavs med rekommendation av kyrkoledarna för tre samfund: Katolska kyrkan i Sverige, Svenska kyrkan, Svenska Missionsförbundet. Utgåvan blev oerhört betydelsefull för tidegärdens fortsatta utbredning, men den innehöll endast text, inte musik. I en senare musikutgåva av det ekumeniska materialet ratades LPS-materialets musikaliska utformning till förmån för en starkt förenklad gregorianik. Många olika tidegärdsutgåvor har senare utkommit från olika håll. Från LPS sida utkom nya upplagor med ett mer autentiskt gregorianskt tonspråk anpassat till den nya svenska bibelöversättningen. En komplett utgåva utgavs i två delar 2002 på Verbum förlag (numera slutsålda). Materialet var förberett för digitalisering; utgivaransvaret övertogs av Wessmans musikförlag i Visby genom Örjan Klintberg, och digitaliseringen har nu genomförts av kyrkomusikern Ragnar Håkanson i samråd med undertecknad. Nu kan envar intresserad utan kostnad här trycka ut önskade delar av materialet.

Ragnar Holte

Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet